വി. പത്താം പിയൂസ് കപ്പേളയിൽ തിരുനാൾ

 താഴേക്കാട് വി. കുരിശുമുത്തപ്പന്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ വി. പത്താം പിയൂസ് പാപ്പയുടെ നാമദേയത്തിൽ ഉള്ള കപ്പേളയിൽ തിരുനാൾ തിരുകരമാണ് ആരംഭിച്ചു .